News     Agenda     Jobs     Kontakt     Impressum     

  • Alphabetisierungskurse
  • Deutschkurse A1 - B1
  • Konversationskurse A2, B1 
  • nähere Infos zu den Kursinhalten
  • ösd Vorbereitungsworkshop A1, A2, B1 zu den international anerkannten Prüfungen.
    Nähere Informationen zu den Vorbereitungsworkshops susi.sonderegger@dont-want-spambluewin.ch